Stadgar

§ 1 LINKÖPINGS FÖRELÄSNINGSFÖRENING är en ideell organisation med säte i Linköping och med uppgift att inom Linköping anordna föreläsningar och jämförbara kulturprogram för allmänheten.

§ 2 Medlemskap -Medlem i föreningen är den som deltar i föreningens verksamhet.

§ 3 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar ett kalenderår.

§ 4 Styrelse

Mom . 1-Föreningens verksamhet ledes av en styrelse bestående av sju personer, av vilka Linköpings Kommunfullmäktige utser tre och Linköpings Föreläsningsförenings årsmöte fyra. Härutöver kan, om så bedöms erforderligt, även suppleanter utses.

Mom. 2 -Styrelsen utser inom sig ordförande samt inom eller utom sig föreståndare, kassaförvaltare och sekreterare. Styrelsen kan till sig adjungera företrädare för samverkande organisationer eller organ

§ 5 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. Räkenskaperna jämte revisorernas berättelse insänds till Linköpings kommun, vars särskilt utsedda revisorer har möjlighet till ytterligare granskning.

§ 6 Årsmöte

Mom . 1-Föreningens ordinarie årsmöte äger rum inom tre månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsmötet behandlas verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Vid årsmötet utses även två styrelseledamöter för två år och två revisorer för en tid av ett år. En eller två suppleanter till styrelseledamöter och revisorer kan, om så bedöms erforderligt, också utses för en period om ett år.

Mom. 2 -Kallelse till årsmöte skall meddelas vid minst två föreläsningstillfällen och årsmötet kan genomföras i anslutning till ett kommande föreläsningstillfälle.

§ 7 I händelse av Föreningens upplösning tillfaller dess tillgångar allmänkulturell verksamhet inom Linköpings stadsbiblioteks ram.

§ 8 För ändring av dessa stadgar krävs samstämmiga beslut av två årsmöten varav minst ett ordinarie.

Stadgarna antagna vid styrelsemöte den 19 november 1996.

Beslut om ändring av stadgarna under § 4 mom. 1 och § 6 mom. 1 togs vid årsmötet 1998.

Beslut om ändring av stadgarna under § 2 mom. 2 och § 7 togs vid årsmötet 2011.

Beslut om ändring av stadgarna under § 2 mom. 1, § 4 mom. 1 och § 6 mom.

1 togs vid extra årsmöte den 11 februari 2013 och vid ordinarie årsmöte den 4 mars 2013.